Hot hot nha tôn thât tung, đông đa, kinh doanh đinh 34m2, 4t, 4.1 ty.

3481891

Cần bán 4.1 tỷ 34m² Quận Đống Đa, Hà Nội

Gia đinh cân ban gâp nha riêng ơ Tôn Thât Tung, quân Đông Đa, đôi diên Bênh Viên Đai Hoc Y.
Diên tich 34m2, 4 tâng, măt tiên 3.8m, sô đo chinh chu.
Gia 4.1 ty co thương lương manh.
Nha năm ơ vi tri đep, trung tâm, gân măt phô, ngo trươc nha rông thoang, ngo thông sang đương Trương Chinh, Chua Bôc, Khương Thương, Tây Sơn, Gân nhiêu phô lơn như Trương Chinh, Tây Sơn, Chua Bôc, Pham Ngoc Thach, Nguyên Trai, Đông Tac, Lê Trong Tân đi lai rât thuân tiên. Nhiêu tiên ich như chơ, bênh viên, TTT Mai, nhiêu trương đai hoc xung quanh, sinh viên, dân cư sâm uât ơ va kinh doanh cưc đinh như spa, tiêm toc, hang ăn, tap hoa, siêu thi, phong kham, tiêm thuôc, giăt la, thơi trang,
Nha 4 tâng siêu đep, hiên đai, xây chăc chăn, vuông văn, thông thoang anh sang. Thiêt kê 04 phong ngu, phong khach, bêp, wc, phong thơ, sân phơi, Thiêt bi găn tương điên nươc, điêu hoa, nong lanh, nôi thât, tiên nghi, công năng đây đu. Nha chi viêc ơ va kinh doanh luôn.
Liên hê Em Thuân 0865788770, 0968733770.
Xin cam ơn

  • Nhà đường nội bộ
  • 34m²
  • Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Đường nội bộ
  • Chưa xác định
  • Giấy tờ hợp lệ
Liên hệ: Hoàng đức ThuậnĐiện thoại: 0961385352
Đăng bởi Hoàng đức Thuận - Khoảng 1 tháng
{"transaction":"s","cate":"Nh\u00e0 \u0111\u01b0\u1eddng n\u1ed9i b\u1ed9 c\u1ea7n b\u00e1n","city":"H\u00e0 N\u1ed9i","districts":"[{\"district_id\":\"2007\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ba \\u0110\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2006\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0n Ki\\u1ebfm\"},{\"district_id\":\"2008\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn \\u0110\\u1ed1ng \\u0110a\"},{\"district_id\":\"2009\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Hai B\\u00e0 Tr\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2017\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn C\\u1ea7u Gi\\u1ea5y\"},{\"district_id\":\"2021\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Thanh Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2733\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Ho\\u00e0ng Mai\"},{\"district_id\":\"2734\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn Long Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2735\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn T\\u00e2y H\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2736\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Anh\"},{\"district_id\":\"2737\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2738\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f3c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2740\",\"district_name\":\"Qu\\u1eadn H\\u00e0 \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2741\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ed1c Oai\"},{\"district_id\":\"2742\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0\\u01a1ng M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2743\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0i \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2744\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ef9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2745\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch Th\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2746\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00ea Linh\"},{\"district_id\":\"2747\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110an Ph\\u01b0\\u1ee3ng\"},{\"district_id\":\"2748\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fac Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2749\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2751\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u01b0\\u1eddng T\\u00edn\"},{\"district_id\":\"2753\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba V\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2756\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2761\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam T\\u1eeb Li\\u00eam\"},{\"district_id\":\"2770\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Tr\\u00ec\"},{\"district_id\":\"2750\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Oai\"},{\"district_id\":\"2752\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2754\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u1ee8ng H\\u00f2a\"}]","district":"Qu\u1eadn \u0110\u1ed1ng \u0110a"}