Nhà đất tại Bến Tre

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"B\u1ebfn Tre","districts":"[{\"district_id\":\"2018\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ecf C\\u00e0y Nam\"},{\"district_id\":\"2020\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00f5 C\\u00e0y\"},{\"district_id\":\"2065\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 B\\u1ebfn Tre\"},{\"district_id\":\"2066\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u1ee3 L\\u00e1ch\"},{\"district_id\":\"2067\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gi\\u1ed3ng Tr\\u00f4m\"},{\"district_id\":\"2068\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh \\u0110\\u1ea1i\"},{\"district_id\":\"2069\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba Tri\"},{\"district_id\":\"2070\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1nh Ph\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2623\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2725\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ecf C\\u00e0y B\\u1eafc\"}]"}