Nhà đất tại Hải Dương

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng","districts":"[{\"district_id\":\"2202\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 H\\u1ea3i D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2203\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Giang\"},{\"district_id\":\"2204\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea9m Gi\\u00e0ng\"},{\"district_id\":\"2205\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00ed Linh\"},{\"district_id\":\"2206\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gia L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2207\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kim Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2208\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kinh M\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2209\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam S\\u00e1ch\"},{\"district_id\":\"2210\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ninh Giang\"},{\"district_id\":\"2211\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2212\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Mi\\u1ec7n\"},{\"district_id\":\"2213\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u1ee9 K\\u1ef3\"}]"}