Nhà đất tại Kiên Giang

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Ki\u00ean Giang","districts":"[{\"district_id\":\"2291\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 R\\u1ea1ch Gi\\u00e1\"},{\"district_id\":\"2292\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u00e0 Ti\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2293\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n An Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2294\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n An Minh\"},{\"district_id\":\"2295\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gi\\u1ed3ng Ri\\u1ec1ng\"},{\"district_id\":\"2296\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n G\\u00f2 Quao\"},{\"district_id\":\"2297\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f2n \\u0110\\u1ea5t\"},{\"district_id\":\"2298\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ki\\u00ean H\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2299\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ki\\u00ean L\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2300\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Qu\\u1ed1c\"},{\"district_id\":\"2301\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n Hi\\u1ec7p\"},{\"district_id\":\"2302\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0129nh Thu\\u1eadn\"},{\"district_id\":\"2673\",\"district_name\":\"H.U Minh Th\\u01b0\\u1ee3ng \"},{\"district_id\":\"2713\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"}]"}