Nhà đất tại Quảng Trị

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng Tr\u1ecb","districts":"[{\"district_id\":\"2459\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 \\u0110\\u00f4ng H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2460\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Qu\\u1ea3ng Tr\\u1ecb\"},{\"district_id\":\"2461\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cam L\\u1ed9\"},{\"district_id\":\"2462\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ed3n C\\u1ecf\"},{\"district_id\":\"2463\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110a Kr\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2464\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gio Linh\"},{\"district_id\":\"2465\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u1ea3i L\\u0103ng\"},{\"district_id\":\"2466\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u1edbng H\\u00f3a\"},{\"district_id\":\"2467\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tri\\u1ec7u Phong\"},{\"district_id\":\"2468\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0129nh Linh\"}]"}