Nhà đất tại Đắk Lắk

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"\u0110\u1eafk L\u1eafk","districts":"[{\"district_id\":\"2128\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Bu\\u00f4n Ma Thu\\u1ed9t\"},{\"district_id\":\"2129\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ea Hleo\"},{\"district_id\":\"2130\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ea S\\u00fap\"},{\"district_id\":\"2131\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng N\\u0103ng\"},{\"district_id\":\"2132\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng Buk\"},{\"district_id\":\"2133\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Bu\\u00f4n \\u0110\\u00f4n\"},{\"district_id\":\"2134\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u01b0 Mgar\"},{\"district_id\":\"2135\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ea Kar\"},{\"district_id\":\"2136\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n MDr\\u0103k\"},{\"district_id\":\"2137\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng Pak\"},{\"district_id\":\"2138\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng Ana\"},{\"district_id\":\"2139\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng B\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2140\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u0103k\"},{\"district_id\":\"2706\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u01b0 Kuin\"}]"}