Nhà đất tại Lạng Sơn

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"L\u1ea1ng S\u01a1n","districts":"[{\"district_id\":\"2327\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 L\\u1ea1ng S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2328\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00e0ng \\u0110\\u1ecbnh\"},{\"district_id\":\"2329\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0103n L\\u00e3ng\"},{\"district_id\":\"2330\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0103n Quan\"},{\"district_id\":\"2331\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Gia\"},{\"district_id\":\"2332\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2333\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u1eefu L\\u0169ng\"},{\"district_id\":\"2334\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Chi L\\u0103ng\"},{\"district_id\":\"2335\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cao L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2336\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ed9c B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2337\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00ecnh L\\u1eadp\"}]"}