Nhà đất tại Hòa Bình

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u00f2a B\u00ecnh","districts":"[{\"district_id\":\"2257\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u00f2a B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2258\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00e0 B\\u1eafc\"},{\"district_id\":\"2259\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Mai Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2260\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cao Phong\"},{\"district_id\":\"2261\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u01b0\\u01a1ng S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2262\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kim B\\u00f4i\"},{\"district_id\":\"2263\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n L\\u1ea1c\"},{\"district_id\":\"2264\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ea1c S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2265\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ea1c Th\\u1ee7y\"},{\"district_id\":\"2266\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean Th\\u1ee7y\"},{\"district_id\":\"2712\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u1ef3 S\\u01a1n \"}]"}