Nhà đất tại Thái Bình

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Th\u00e1i B\u00ecnh","districts":"[{\"district_id\":\"2496\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Th\\u00e1i B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2497\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng H\\u01b0ng\"},{\"district_id\":\"2498\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0ng H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2499\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ki\\u1ebfn X\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2500\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3nh Ph\\u1ee5\"},{\"district_id\":\"2501\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u00e1i Th\\u1ee5y\"},{\"district_id\":\"2502\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ti\\u1ec1n H\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2503\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0169 Th\\u01b0\"}]"}