Nhà đất tại Cao Bằng

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Cao B\u1eb1ng","districts":"[{\"district_id\":\"2115\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Cao B\\u1eb1ng\"},{\"district_id\":\"2116\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea3o L\\u1ea1c\"},{\"district_id\":\"2117\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ea3o L\\u00e2m\"},{\"district_id\":\"2118\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u1ea1 Lang\"},{\"district_id\":\"2119\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00e0 Qu\\u1ea3ng\"},{\"district_id\":\"2120\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0 An\"},{\"district_id\":\"2121\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nguy\\u00ean B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2122\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u1ee5c Ho\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2123\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ea3ng Uy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2124\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch An\"},{\"district_id\":\"2125\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u00f4ng N\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2126\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00e0 L\\u0129nh\"},{\"district_id\":\"2127\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00f9ng Kh\\u00e1nh\"}]"}