Nhà đất tại Quảng Nam

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng Nam","districts":"[{\"district_id\":\"2414\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Tam K\\u1ef3\"},{\"district_id\":\"2415\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u1ed9i An\"},{\"district_id\":\"2418\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110i\\u1ec7n B\\u00e0n\"},{\"district_id\":\"2424\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n N\\u00fai Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2416\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Duy Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2417\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea1i L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2419\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Giang\"},{\"district_id\":\"2420\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam Giang\"},{\"district_id\":\"2421\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2y Giang\"},{\"district_id\":\"2422\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ebf S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2423\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Hi\\u1ec7p \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2425\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam Tr\\u00e0 My\"},{\"district_id\":\"2426\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc Tr\\u00e0 My\"},{\"district_id\":\"2427\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00fa Ninh\"},{\"district_id\":\"2428\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u01b0\\u1edbc S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2429\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u0103ng B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2430\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ti\\u00ean Ph\\u01b0\\u1edbc\"},{\"district_id\":\"2717\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n N\\u00f4ng S\\u01a1n\"}]"}