Nhà đất tại Trà Vinh

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Tr\u00e0 Vinh","districts":"[{\"district_id\":\"2547\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Tr\\u00e0 Vinh\"},{\"district_id\":\"2548\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e0ng Long\"},{\"district_id\":\"2549\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7u K\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2550\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ti\\u1ec3u C\\u1ea7n\"},{\"district_id\":\"2551\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7u Ngang\"},{\"district_id\":\"2552\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00e0 C\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2553\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Duy\\u00ean H\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2723\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"}]"}