Nhà đất tại Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Tr\u00e0 Vinh","districts":"[{\"district_id\":\"2547\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Tr\\u00e0 Vinh\"},{\"district_id\":\"2548\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e0ng Long\"},{\"district_id\":\"2549\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7u K\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2550\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ti\\u1ec3u C\\u1ea7n\"},{\"district_id\":\"2551\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea7u Ngang\"},{\"district_id\":\"2552\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00e0 C\\u00fa\"},{\"district_id\":\"2553\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Duy\\u00ean H\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2723\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"}]","district":"Huy\u1ec7n Tr\u00e0 C\u00fa"}