Nhà đất tại Tiền Giang

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Ti\u1ec1n Giang","districts":"[{\"district_id\":\"2539\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 M\\u1ef9 Tho\"},{\"district_id\":\"2540\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 G\\u00f2 C\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2541\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00e1i B\\u00e8\"},{\"district_id\":\"2542\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cai L\\u1eady\"},{\"district_id\":\"2543\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n Ph\\u01b0\\u1edbc\"},{\"district_id\":\"2544\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u1ee3 G\\u1ea1o\"},{\"district_id\":\"2545\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n G\\u00f2 C\\u00f4ng T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2546\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n G\\u00f2 C\\u00f4ng \\u0110\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2619\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2620\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n Ph\\u00fa \\u0110\\u00f4ng\"}]"}