Nhà đất tại Kon Tum

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Kon Tum","districts":"[{\"district_id\":\"2303\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Kon Tum\"},{\"district_id\":\"2304\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk Glei\"},{\"district_id\":\"2305\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u1ecdc H\\u1ed3i\"},{\"district_id\":\"2306\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk T\\u00f4\"},{\"district_id\":\"2307\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kon R\\u1eaby\"},{\"district_id\":\"2308\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kon Pl\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2309\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2310\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Sa Th\\u1ea7y\"},{\"district_id\":\"2716\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tu M\\u01a1 R\\u00f4ng\"}]"}