Nhà đất tại Hậu Giang

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u1eadu Giang","districts":"[{\"district_id\":\"2267\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 V\\u1ecb Thanh\"},{\"district_id\":\"2268\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 T\\u00e2n Hi\\u1ec7p\"},{\"district_id\":\"2269\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u1ee5ng Hi\\u1ec7p\"},{\"district_id\":\"2270\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u1ecb Th\\u1ee7y\"},{\"district_id\":\"2271\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Long M\\u1ef9\"},{\"district_id\":\"2272\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh A\"},{\"district_id\":\"2711\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2727\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ng\\u00e3 B\\u1ea3y\"}]"}