Nhà đất tại Ninh Thuận

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Ninh Thu\u1eadn","districts":"[{\"district_id\":\"2384\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Phan Rang-Th\\u00e1p Ch\\u00e0m\"},{\"district_id\":\"2385\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ninh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2386\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00e1c \\u00c1i\"},{\"district_id\":\"2387\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ninh H\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2388\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ninh Ph\\u01b0\\u1edbc\"},{\"district_id\":\"2624\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thu\\u1eadn B\\u1eafc\"},{\"district_id\":\"2731\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thu\\u1eadn Nam\"}]"}