Nhà đất tại Tây Ninh

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"T\u00e2y Ninh","districts":"[{\"district_id\":\"2489\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 T\\u00e2y Ninh\"},{\"district_id\":\"2490\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n Bi\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2491\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n D\\u01b0\\u01a1ng Minh Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2492\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u00f2a Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2493\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ebfn C\\u1ea7u\"},{\"district_id\":\"2494\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n G\\u00f2 D\\u1ea7u\"},{\"district_id\":\"2495\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u1ea3ng B\\u00e0ng\"},{\"district_id\":\"2615\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2616\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n Ch\\u00e2u\"}]"}