Nhà đất tại Đồng Tháp

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"\u0110\u1ed3ng Th\u00e1p","districts":"[{\"district_id\":\"2167\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Cao L\\u00e3nh\"},{\"district_id\":\"2168\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Sa \\u0110\\u00e9c\"},{\"district_id\":\"2019\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u1ed3ng Ng\\u1ef1\"},{\"district_id\":\"2169\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u1ed3ng Ng\\u1ef1\"},{\"district_id\":\"2170\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tam N\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2171\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh B\\u00ecnh\"},{\"district_id\":\"2172\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u00e1p M\\u01b0\\u1eddi\"},{\"district_id\":\"2173\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cao L\\u00e3nh\"},{\"district_id\":\"2174\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ea5p V\\u00f2\"},{\"district_id\":\"2175\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Lai Vung\"},{\"district_id\":\"2709\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u00e2u Th\\u00e0nh \"}]"}