Nhà đất tại Quảng Ninh

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng Ninh","districts":"[{\"district_id\":\"2445\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 H\\u1ea1 Long\"},{\"district_id\":\"2446\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 C\\u1ea9m Ph\\u1ea3\"},{\"district_id\":\"2447\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 M\\u00f3ng C\\u00e1i\"},{\"district_id\":\"2448\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 U\\u00f4ng B\\u00ed\"},{\"district_id\":\"2449\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba Ch\\u1ebd\"},{\"district_id\":\"2450\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh Li\\u00eau\"},{\"district_id\":\"2451\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u00f4 T\\u00f4\"},{\"district_id\":\"2452\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ea7m H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2453\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4ng Tri\\u1ec1u\"},{\"district_id\":\"2454\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u1ea3i H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2455\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ho\\u00e0nh B\\u1ed3\"},{\"district_id\":\"2456\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ti\\u00ean Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2457\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u00e2n \\u0110\\u1ed3n\"},{\"district_id\":\"2458\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean H\\u01b0ng\"}]"}