Nhà đất tại Quảng Ngãi

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i","districts":"[{\"district_id\":\"2431\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Qu\\u1ea3ng Ng\\u00e3i\"},{\"district_id\":\"2432\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba T\\u01a1\"},{\"district_id\":\"2433\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2434\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c Ph\\u1ed5\"},{\"district_id\":\"2435\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Minh Long\"},{\"district_id\":\"2436\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ed9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2437\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ngh\\u0129a H\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2438\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2439\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2440\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n T\\u1ecbnh\"},{\"district_id\":\"2441\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2y Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2442\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00e0 B\\u1ed3ng\"},{\"district_id\":\"2443\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u01b0 Ngh\\u0129a\"}]"}