Nhà đất tại Gia Lai

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Gia Lai","districts":"[{\"district_id\":\"2176\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Pleiku\"},{\"district_id\":\"2177\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 An Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2178\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ayun Pa\"},{\"district_id\":\"2179\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0 P\\u0103h\"},{\"district_id\":\"2180\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0 Pr\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2181\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0 S\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2182\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk \\u0110oa\"},{\"district_id\":\"2183\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk P\\u01a1\"},{\"district_id\":\"2184\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c C\\u01a1\"},{\"district_id\":\"2185\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ia Grai\"},{\"district_id\":\"2186\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ia Pa\"},{\"district_id\":\"2187\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n KBang\"},{\"district_id\":\"2188\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u00f4ng Chro\"},{\"district_id\":\"2189\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng Pa\"},{\"district_id\":\"2190\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Mang Yang\"}]"}