Nhà đất tại Thành phố Pleiku, Gia Lai

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Gia Lai","districts":"[{\"district_id\":\"2176\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Pleiku\"},{\"district_id\":\"2177\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 An Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2178\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ayun Pa\"},{\"district_id\":\"2179\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0 P\\u0103h\"},{\"district_id\":\"2180\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0 Pr\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2181\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ch\\u01b0 S\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2182\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk \\u0110oa\"},{\"district_id\":\"2183\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1eafk P\\u01a1\"},{\"district_id\":\"2184\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c C\\u01a1\"},{\"district_id\":\"2185\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ia Grai\"},{\"district_id\":\"2186\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ia Pa\"},{\"district_id\":\"2187\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n KBang\"},{\"district_id\":\"2188\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u00f4ng Chro\"},{\"district_id\":\"2189\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kr\\u00f4ng Pa\"},{\"district_id\":\"2190\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Mang Yang\"}]","district":"Th\u00e0nh ph\u1ed1 Pleiku"}