Nhà đất tại Hà Nam

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u00e0 Nam","districts":"[{\"district_id\":\"2226\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Ph\\u1ee7 L\\u00fd\"},{\"district_id\":\"2227\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh L\\u1ee5c\"},{\"district_id\":\"2228\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Duy Ti\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2229\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Kim B\\u1ea3ng\"},{\"district_id\":\"2230\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u00fd Nh\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2231\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Li\\u00eam\"}]"}