Nhà đất tại Nghệ An

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Ngh\u1ec7 An","districts":"[{\"district_id\":\"2357\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Vinh\"},{\"district_id\":\"2358\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 C\\u1eeda L\\u00f2\"},{\"district_id\":\"2359\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Anh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2360\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Con Cu\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2361\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Di\\u1ec5n Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2362\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u00f4 L\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2363\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0ng Nguy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2364\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3 Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2365\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u1ef3 S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2366\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nam \\u0110\\u00e0n\"},{\"district_id\":\"2367\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nghi L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2368\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ngh\\u0129a \\u0110\\u00e0n\"},{\"district_id\":\"2369\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ebf Phong\"},{\"district_id\":\"2370\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3 H\\u1ee3p\"},{\"district_id\":\"2371\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3nh L\\u01b0u\"},{\"district_id\":\"2372\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2n K\\u1ef3\"},{\"district_id\":\"2373\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thanh Ch\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2374\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u01b0\\u01a1ng D\\u01b0\\u01a1ng\"},{\"district_id\":\"2375\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean Th\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2674\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Th\\u00e1i H\\u00f2a\"}]"}