Nhà đất tại Quảng Bình

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng B\u00ecnh","districts":"[{\"district_id\":\"2407\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 \\u0110\\u1ed3ng H\\u1edbi\"},{\"district_id\":\"2728\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Ba \\u0110\\u1ed3n\"},{\"district_id\":\"2408\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1ed1 Tr\\u1ea1ch\"},{\"district_id\":\"2409\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ec7 Th\\u1ee7y\"},{\"district_id\":\"2410\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Minh H\\u00f3a\"},{\"district_id\":\"2411\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ea3ng Tr\\u1ea1ch\"},{\"district_id\":\"2412\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ea3ng Ninh\"},{\"district_id\":\"2413\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tuy\\u00ean H\\u00f3a\"}]"}