Nhà đất tại Hà Tĩnh

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u00e0 T\u0129nh","districts":"[{\"district_id\":\"2246\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u00e0 T\\u0129nh\"},{\"district_id\":\"2247\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u1ed3ng L\\u0129nh\"},{\"district_id\":\"2248\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea9m Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2249\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Can L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2250\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2251\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u01a1ng Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2252\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u01a1ng S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2253\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u1ef3 Anh\"},{\"district_id\":\"2254\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nghi Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2255\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2256\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0169 Quang\"},{\"district_id\":\"2634\",\"district_name\":\"TX.H\\u1ed3ng L\\u0129nh(d\\u01b0)\"},{\"district_id\":\"2710\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ed9c H\\u00e0\"}]"}