Nhà đất tại Thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"H\u00e0 T\u0129nh","districts":"[{\"district_id\":\"2246\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u00e0 T\\u0129nh\"},{\"district_id\":\"2247\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 H\\u1ed3ng L\\u0129nh\"},{\"district_id\":\"2248\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ea9m Xuy\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2249\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Can L\\u1ed9c\"},{\"district_id\":\"2250\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c Th\\u1ecd\"},{\"district_id\":\"2251\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u01a1ng Kh\\u00ea\"},{\"district_id\":\"2252\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u01a1ng S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2253\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n K\\u1ef3 Anh\"},{\"district_id\":\"2254\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Nghi Xu\\u00e2n\"},{\"district_id\":\"2255\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Th\\u1ea1ch H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2256\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0169 Quang\"},{\"district_id\":\"2634\",\"district_name\":\"TX.H\\u1ed3ng L\\u0129nh(d\\u01b0)\"},{\"district_id\":\"2710\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ed9c H\\u00e0\"}]","district":"Th\u1ecb x\u00e3 H\u00e0 T\u0129nh"}