Nhà đất tại Yên Bái

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Y\u00ean B\u00e1i","districts":"[{\"district_id\":\"2576\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Y\\u00ean B\\u00e1i\"},{\"district_id\":\"2577\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Ngh\\u0129a L\\u1ed9\"},{\"district_id\":\"2578\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n L\\u1ee5c Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2579\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u00f9 Cang Ch\\u1ea3i\"},{\"district_id\":\"2580\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u1ea5n Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2581\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u1ea1m T\\u1ea5u\"},{\"district_id\":\"2582\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0103n Ch\\u1ea5n\"},{\"district_id\":\"2583\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0103n Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2584\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean B\\u00ecnh\"}]"}