Nhà đất tại Sơn La

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"S\u01a1n La","districts":"[{\"district_id\":\"2478\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 S\\u01a1n La\"},{\"district_id\":\"2479\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Qu\\u1ef3nh Nhai\"},{\"district_id\":\"2480\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u01b0\\u1eddng La\"},{\"district_id\":\"2481\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Thu\\u1eadn Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2482\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ph\\u00f9 Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2483\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u1eafc Y\\u00ean\"},{\"district_id\":\"2484\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Mai S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2485\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u00f4ng M\\u00e3\"},{\"district_id\":\"2486\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Y\\u00ean Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2487\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ed9c Ch\\u00e2u\"},{\"district_id\":\"2488\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u1ed1p C\\u1ed9p\"}]"}