Nhà đất tại Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng Tr\u1ecb","districts":"[{\"district_id\":\"2459\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 \\u0110\\u00f4ng H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2460\",\"district_name\":\"Th\\u1ecb x\\u00e3 Qu\\u1ea3ng Tr\\u1ecb\"},{\"district_id\":\"2461\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Cam L\\u1ed9\"},{\"district_id\":\"2462\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n C\\u1ed3n C\\u1ecf\"},{\"district_id\":\"2463\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110a Kr\\u00f4ng\"},{\"district_id\":\"2464\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Gio Linh\"},{\"district_id\":\"2465\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u1ea3i L\\u0103ng\"},{\"district_id\":\"2466\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n H\\u01b0\\u1edbng H\\u00f3a\"},{\"district_id\":\"2467\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tri\\u1ec7u Phong\"},{\"district_id\":\"2468\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n V\\u0129nh Linh\"}]","district":"Huy\u1ec7n Cam L\u1ed9"}