Nhà đất tại Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Nhà cần bán

Căn hộ cần bán

Đất cần bán

Nhà cho thuê

Căn hộ cho thuê

Mặt bằng cho thuê

Nhà đất tỉnh thành


{"transaction":"a","currency":"trieu","city":"Qu\u1ea3ng Ng\u00e3i","districts":"[{\"district_id\":\"2431\",\"district_name\":\"Th\\u00e0nh ph\\u1ed1 Qu\\u1ea3ng Ng\\u00e3i\"},{\"district_id\":\"2432\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ba T\\u01a1\"},{\"district_id\":\"2433\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n B\\u00ecnh S\\u01a1n\"},{\"district_id\":\"2434\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n \\u0110\\u1ee9c Ph\\u1ed5\"},{\"district_id\":\"2435\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Minh Long\"},{\"district_id\":\"2436\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n M\\u1ed9 \\u0110\\u1ee9c\"},{\"district_id\":\"2437\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Ngh\\u0129a H\\u00e0nh\"},{\"district_id\":\"2438\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n H\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2439\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n T\\u00e2y\"},{\"district_id\":\"2440\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n S\\u01a1n T\\u1ecbnh\"},{\"district_id\":\"2441\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u00e2y Tr\\u00e0\"},{\"district_id\":\"2442\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n Tr\\u00e0 B\\u1ed3ng\"},{\"district_id\":\"2443\",\"district_name\":\"Huy\\u1ec7n T\\u01b0 Ngh\\u0129a\"}]","district":"Huy\u1ec7n \u0110\u1ee9c Ph\u1ed5"}